Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Krajinná ekologie a péče o krajinu

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.
Anotace:

Krajinná ekologie a péče o krajinu je předmět umožňující pochopení důsledků lidské činnosti v krajině v současnosti i v historickém kontextu. Seznamuje se základními problémovými okruhy a s přístupy pro úspěšné a citlivé začlenění lidských aktivit do přírodního prostředí.

Popis:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou struktury a funkce krajinných systémů a jejich aplikace v praktické péči o krajinu.

Požadavky na studenta: Podmínky zápočtu: Účast na terénní blokové výuce, prezentace semestrální práce. Podmínky zkoušky: Zkouškový test, ústní zkouška.

Sylabus:

Krajinná ekologie jako vědní obor, vnímání krajiny, vědecké pojetí a definice krajiny, objekty studia v krajinné ekologii. Kultura, příroda a krajina. Základní principy a ústřední pojmy krajinné ekologie. Krajina jako komplexní útvar. Struktura krajiny. Biodiverzita v prostředí heterogenní krajiny. Procesy fungování krajiny, procesy vývoje krajiny. Plánování a management krajiny. Plánování a realizace ekologické sítě v krajině, koncept obnovy krajiny (územní systémy ekologické stability, Natura 2000, EIA, Evropská úmluva o krajině). Další významné mezinárodní dohody. Limity zatíženosti krajiny. Disturbance krajiny. Ekologie obnovy.
Zemědělská krajina. Krajinná diagnóza a prognóza. Samostatná semestrální práce ústně prezentovaná v rámci speciálního semináře.

Doporučená literatura:
  • Culek,M. (ed.). Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha., 1996.
  • Sádlo,J., Štorch, D. Biologie krajiny (Biotopy České republiky). Vesmír, Praha, 2000.
  • Chytrý M. a kol. Katalog biotopů České Republiky. AOPK Praha, 2001.
  • Hadač, E. Krajina a lidé. Academia, Praha, 1982.
  • Němec, J., Pojer, F. (eds.) . Krajina v České republice. MŽP ČR, Consult, Praha, 2007.
  • Forman, R.T., Godron, M. Krajinná ekologie. Nakladatelství Academia, Praha, 583 s.. Academia, Praha, 1993.
  • Lipský, Zd. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-5450.
  • Löw, J., Míchal, I. Krajinný ráz. Lesnická práce, 2003.
  • Farina, A. Principles and methods in landscape ecology. Chapman&Hall, London, 1998. ISBN 0 412 73030 8.
  • Šarapatka B., Niggli U. Zemědělství a krajina. Cesty k vzájemnému souladu. UP v Olomouci, 2008.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice