Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Praxe odborná a speciální exkurze

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.; Ing. Veronika Bártová, Ph.D.
Anotace:

Předmět zahrnuje 3 týdny praxe: týden na TS Vomáčka, týden na Olšině, týden na Jižní Moravě. Každý týden má svůj vlastní program a výstupy.

Exkurze MOrava monetálně pozastavena.

Popis:

Cílem praxe na Vomáčce je seznámit se s krajinou jako celkem, naučit se ji vnímat různými způsoby, umět ji graficky postihnout a vyvodit patřičné závěry.

Praxe na Olšině uvede studenty do problematiky socio-ekonomicko-ekologické, kdy zpracovávájí ve skupinách vlastní projekty na dané téma.

Cílem praxe na Jižní Moravě je seznámit studenty s charakteristickým vývojem krajiny tzv. panonské části ČR (ve srovnání s hercynikem), přiblížit charakteristický krajinný ráz, podíl člověka - zemědělce na formování krajiny, teplomilnou faunu i flóru, které nejsou v české části ČR běžné. Proto byla jižní Morava zvolena jako výukový terén.

Sylabus:

V rámci speciální exkurze studenti navštíví a jsou seznámeni s aktuálními problémy NP Podyjí (management nelesních ploch, invazivní rostlinné druhy, turismus), CHKO Pálava (omezování invazních druhů dřevin, management nelesních ploch, turistika), Biosférická rezervace Dolní Morava a její management (problematika bobra), NPR Cahnov-Soutok (lokalita typického lužního lesa pralesovitého charakteru, pravidelně zaplavované louky - problémy vodního režimu). Velmi kontroverzní jsou v této oblasti vytvořené Novomlýnské nádrže a výška jejich hladiny, která byla předmětem sporu mezi rybáři a ochránci přírody. Podle aktuálního programu bývá součástí exkurze i návštěva NPR Pouzdřanská step, případně NPR Mohelenská hadcová step (unikátní flóra a fauna na silně bazickém substrátu), Lednicko-valtický areál s charakteristickou kulturní krajinou, fakulta zahradní architektury či rybářství Pohořelice. Tato exkurze uzavírá sérii praxí a exkurze v bakalářském studijním programu oboru Agroekologie. Předmět je nezbytný pro vlastní následnou praxi studentů.

Doporučená literatura:

Chytrý M., Kučera T. a Kočí M. Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. ISBN 80-86064-55-7.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice