Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Biologické monitorování změn životního prostředí

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s problematikou biologického monitorování stavu životního prostředí od úrovně genetické a populační až po společenstva, ekosystémy a krajinu. Jsou prezentovány různé přístupy a metody biomonitorování a modelové bioindikátory. Do kurzu jsou zahrnuty příklady biomonitorování různých antropogenních zátěží a využití tak zvaných biologických výstražných systémů.

Popis:

.

Sylabus:

Obsah přednášek. Bioindikátory a bioindikace - definice a ekologické základy. Výhody a nevýhody bioindikace. Vztah bioindikace k ekotoxikologii a toxikologii. Vztahy mezi metodami biomonitorování, počtem sledovaných proměnných, opakování odběru dat (vzorků), časovými nároky a realismem výsledků. Plánování bioindikačních studií. Hlavní skupiny bioindikátorů (organismy sentinely a prediktory, kumulační bioindikátory, pasivní a aktivní biomonitorování). Interakce mezi toxickými látkami a živým systémem (vstup, transformace, distribuce, biotransformace a vylučování). Biokoncentrační faktor, bioakumulace a biomagnifikace. Degradabilita a perzistence toxických látek v prostředí. Využití kumulačních bioindikátorů a hlavní zdroje chyb. Makrokoncentrátoři, mikrokoncentrátoři a dekoncentrátoři. Příklady použití kumulačních indikátorů ve vodním a suchozemském prostředí. Metodické aspekty výzkumu genetické biodiverzity (analýza fenotypu, chromosomů, alozymů a nukleových kyselin). Biomarkery a nové metody měření změny exprese genu. Mikrozobrazovací technologie a jejich využití v bioindikaci. Molekulární technologie v bioindikaci změn prostředí. Endokrinní disruptory a jejich využití pro biomonitorování. Hlavní nároky na organismy prediktory. Využití prediktorů v ochraně přírody. Přítomnost a nepřítomnost druhů jako indikační charakteristika. Indikátory biodiverzity - definice a příklady. Modely organizace společenstva. Ordinace a klasifikace. Klastrová analýza.Biotické indexy a jejich využití. Využití epigeických bezobratlých pro biomonitoring - metody a příklady. Zavlečené a invazní druhy jako indikátory změn biodiverzity. Monitorování ptačích populací u nás a v zahraničí. Biologické monitorování sladkých vod u nás a v zahraničí. Monitorování krajiny a jejího využití. Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globálních změn. EIA a využití bioindikátorů. Biologické výstražné systémy (BEWS) - příklady a praktické použití.

Doporučená literatura:
 • Doporučená: McPherson, G., R., DeStefano, S. Applied ecology and natural resource management.. Cambridge University Press, 2003.
 • Doporučená: Krivolutski, D., A. Bioindication in towns and surrounding zones. Nauka Publ. House, Moscow, 1993.
 • Doporučená: Jeffrey, D., Madden B. Bioindicators and environmental management. Academic Press, San Diego etc, 1991.
 • Doporučená: Munawar M., Hänninen O., Roy S., Munawar N., Kärenlampi L. & Brown D. Bioindicators of environmental health, Ecovision World Monograph Series. SPB Acad. Publ., Amsterdam, 1995.
 • Doporučená: Straalen N. M., Krivolutsky D. A. Bioindicators systems for soil pollution. NATO ASI Series. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 261 pp.. 1995.
 • Doporučená: Salanki J., Jeffrey D., Hughes G. M. Biological monitoring of the environment. A manual of methods. CAB International. Wallingford, 158 pp.. 1993.
 • Doporučená: Spellerberg I. F. Monitorování ekologických změn. ČÚOP - VaMP, Brno, 187 pp.. 1995.
 • Doporučená: Riecken, U. Planungsbezogene Bioindikation durch Tierarten und Tiergruppen. Grundlage und Anwendung. Bundesforschunsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg, 1992.
 • Doporučená: Boháč, J. Staphylinid beetles as bioindicators.. Agriculture, Ecosystems and Environment. 74: 357-372, 1999.
 • Doporučená: Zillioux E., Newman J., Larkin P., Mrak T., Boháč J., Sammarco P., Wheaton J., Lange T. & Burger J.. The cover story. Environmental Bioindicators, 2006.
 • Doporučená: Vačkář, D. Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha, 2005.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice