Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Diplomový seminář

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
Anotace:

Absolventi předmětu zvládají práci s odbornými zdroji, jak tištěnými, tak se základními přístupy webových aplikací, zejména prostřednictvím elektronických informačních zdrojů poskytovaných JCU. Dovedou přesně specifikovat jednotlivé typy publikačních výstupů.
Mají znalost citačních norem (obecná norma, oborová specifika). Umí vytvořit základní publikační výstupy: odborný článek, kritickou diskusi, posterové sdělení. Znají zásady posuzování odborného textu.

Popis:

Prezentace seminární práce.

Sylabus:

Seminář je zaměřený na získávání a zpracování odborných dat s důrazem na zahraniční zdroje, jejich následné využití k vlastnímu studiu a zpracování diplomové práce. Absolventi mají dobré teoretické znalosti v oblasti získávání dat, orientují se v práci s literaturou a literárními zdroji.
Znají možnosti jednotlivých databázových systémů a jejich přístupnost z akademické i veřejné sítě, orientují se v možnostech využití knihovních systémů.
Absolventi mají přehled o dílčích problematikách v oboru své diplomové práce. Znalosti absolventů semináře shrnují znalosti přístupu k nejnovějším poznatkům a informacím v oboru.

Doporučená literatura:
  • Základní: ČSN ISO 690-2 . Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od 1.2.2000).
  • Základní: ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 . Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1.12.1996).
  • Doporučená: Špačková,A. Moderní rétorika. Praha, 2006. ISBN 80-247-1704-2.
  • Doporučená: Hierhold, E. Rétorika a prezentace.. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.
Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice