Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Hodnocení vlivů na životní prostředí

Obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (Bakalářský obor)
Ročník: 3.
Semestr: Zimní
Přednášející: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s organizací ochrany životního prostředí v České republice, podat přehled o struktuře státní správy a samosprávy (veřejné správy) s důrazem na ochranu životního prostředí a o základních legislativních nástrojích ochrany životního prostředí v České republice s důrazem na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Dalším cílem je seznámit studenty s metodami posuzování vlivů na životní prostředí.

Popis:

Požadavky na studenta: Vypracování skupinového projektu, účast na blokovém cvičení, obhajoba skupinového projektu.

Sylabus:

Orgány ochrany životního prostředí v ČR, státní správa, samospráva.
Příklady problematických staveb z hlediska životního prostředí.
Pravidla využívání území, územní plány, územní a stavební řízení.
Přehled základních právních předpisů v ochraně životního prostředí, především zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), historie, příklady z jiných států (USA, EU), situace v ČR.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Metody posuzování vlivů na životní prostředí.
Ochrana jednotlivých složek životního prostředí: půda, voda, ovzduší, lesy, příroda a krajina, nerosty, problematika odpadů.
Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí.
Nové trendy v ochraně životního prostředí: strategická EIA (SEA), ekologicky orientované systémy řízení (EMAS, ISO 14 000), čistší produkce, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC).
Hodnocení krajiny, krajinného rázu, biologické hodnocení, Natura 2000.

Doporučená literatura:

Morgan, R.K. Environmental Impact assessment. A methodological perspective. Cluver acad. Publ., 1999.
Obluk, V. Rukověť oznamovatele EIA. MŽP ČR, 2004.
Lőv. Rukověť projektanta.
www stránky. www.env.cz - portál EIA.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice