Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Ekologie I

Obor: Agroekologie (Bakalářský obor)
Ročník: Neurčen
Semestr: Zimní
Přednášející: RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.
Anotace:

Cykly přednášek Ekologie I a II jsou úvodem do obecné ekologie jakožto vědy koumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Cílem předmětu je tedy seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie I je věnována autekologii a demekologii (tj. ekologii na úrovni jedinců a populací).

Popis:

Požadavky na studenta

K získání zápočtu je požadováno splnění zápočtového testu na 70% a aktivní účast na exkurzích (vypracování a přednesení referátu na zadané téma).

Sylabus:

1. Ekologie, její vztah k jiným vědám, význam ekologie, obory ekologie, základní principy ekologie.
2. Základy evoluční biologie, speciace, extinkce, konvergence, divergence, koncepce biologického druhu, adaptace, přírodní výběr.
3. Ekologické faktory prostředí, interakce mezi organismem a abiotickými složkami vnějšího prostředí. Liebigův zákon minima. Shelfordův zákon tolerance. Ekologická valence a mezní činitel. Koncept ekologické niky.
4. Abiotické faktory a jejich působení na organismy.
5. Toky energie a látek v přírodě. Biogeochemické cykly, hydrologický cyklus.
6. Biotické faktory prostředí - vztahy mezi organismy, komensalismus, amensalismus, neutralismus, mutualismus.
7. Základy populační ekologie, populace a populační charakteristiky, základní parametry populace. Stabilita populace. Migrace, invaze, disperze. Distribuce jedinců v populaci.
8. Populační dynamika a populační cykly, růstové modely populací. Life histrories, r a K životní strategie. Metapopulace, problémy malých populací, aplikace v ochranářské biologii.
9. Vnitrodruhová kompetice, exploatace, interference, teritorialita, logistická rovnice vnitrodruhové kompetice.
10. Mezidruhová kompetice, logistický model vnitrodruhové kompetice, princip konkurenčního vyloučení, Tilmanův model diferenciace nik.
11. Predace, funkční klasifikace predace, vliv predace na populaci kořisti, chování predátora, behaviorální ekologie, základní způsoby výživy, populační dynamika predace - model Lotky a Volterra.
12. Opakování poznatků autekologie a demekologie, zdůraznění souvislostí.

Doporučená literatura:
 • Základní:
  • Berger J. Ekologie. České Budějovice, 1998. ISBN 80-7232-013-0.
  • Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. Ekologie, jedinci, populace, společenstva.. Univerzita Palackého Olomouc, 1997.
  • Storch, D., Mihulka, S. Úvod do současné ekologie.. Portál, Praha, 2000.
  • Townsend, C. R., Begon, M., Harper, J. L. Základy ekologie. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2478-1.
 • Rozšiřující:
  • Rajchard, J., Balounová, Z., Vysloužil, D. Ekologie I. Kopp . Č. Budějovice, 2002.
  • Tkadlec, E. Populační ekologie. Struktura, růst a dynamika populací.. Olomouc, 2008.
  • Odum, E. P. Základy obecné ekologie.. Akademia Praha, 1977.
 • Doporučená:
  • Townsend, C. R. Ecological Applications.. Wiley-Blackwell, 2008.
  • Molles, V. M. Ecology: Concepts and Applications.. New York, 2010.
  • Krebs, J. K. Ecology. The experimental Analysis of Distribution and Abundance.. USA, 2009.
  • Kolář F., Matějů J., Lučanová M., Chlumská Z., Černá K., Prach J., Baláž V. a Falteisek L.: Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Dokořán, Praha, 2012. 213 str.

 

Soubory ke stažení:
 • 01 Úvod do ekologie jako vědy Soubor formátu pdf

  Náplň a definice ekologie, specifika ekologie jako vědy, historie a vývoj ekologie, obory ekologie

 • 02 Základy evoluční biologie Soubor formátu pdf

  Evoluční biologie ve vztahu k ekologii. Evoluce, její charakteristiky a mechanismy. Biologická zdatnost a adaptace. Přírodní, umělý a pohlavní výběr. Koncepce biologického druhu, základy taxonomie a biologické nomenklatury. Areály druhů. Vznik a zánik druhů.

 • 03 Organismus a prostředí Soubor formátu pdf

  Ekologické faktory biotické a abiotické. Podmínky a zdroje. Liebigův zákon minima. Shelfordův zákon tolerance. Koncept ekologické niky.

 • 04 Abiotické ekologické faktory Soubor formátu pdf

  Faktory fyzikální - záření ve formě tepla, světla a jiných forem; zvuk; elektrické pole; proudění a tlak. Faktory chemické - voda; kyslík; oxid uhličitý; salinita; kyselost; biogenní prvky. Toky énergie a látek v přírodě - biogeochemický cyklus uhlíku, dusíku, síry a fosforu.

 • 05 Rostliny a prostředí Soubor formátu pdf

  Co potřebují rostliny k životu: Rostliny a záření, teplota, voda, minerální výživa, zasolení, kyselost a vliv pastvy. Životní formy rostlin.

 • 06 Živočichové a prostředí Soubor formátu pdf

  Co potřebují živočichové k životu: živočichové a voda, světlo, kyslík, teplota, potrava, minerální látky, geomorfologie terénu.

 • 07 Biotické faktory Soubor formátu pdf

  Vnitrodruhové a mezidruhové vztahy. Vztahy mimoreprodukční a reprodukční, reprodukční systémy a skupiny, mimoreprodukční skupiny. Život ve skupině, altruismus, vnitrodruhová kompetice. Mezidruhové vztahy: neutralismus, komensalismus, amensalismus, predace, kompetice, mutualismus. Příklady a specifika mutualistů.

 • 08 Populace Soubor formátu pdf

  Principy populační ekologie, definice populace, stabilita populace, základní charakteristiky populace: populační hustota, natalita, mortalita, migrace. Typy migrací, rozptyl, invaze. Poměr pohlaví, věková a sociální struktura populace, distribuce jedinců v prostoru.

 • 09 Populační dynamika Soubor formátu pdf

  Funkční závislosti, matematické modely populační dynamiky. Populační cykly. Vlivy prostředí na populace. Životní strategie. Metapopulace, zdrojové a propadové populace. Problémy malých populací, efektivní velikost populace, ochrana populací.

 • 10 Kompetice Soubor formátu pdf

  Vnitrodruhová komeptice: teritorialita, vliv kompetice na natalitu, mortalitu a růst jedinců. Regulace velikosti populace, nosná kapacita prostředí, sigmoidní tvar křivky růstu populace. Samozřeďování populace. Matematické modely vnitrodruhové kompetice, logistická rrovnice.

  Mezidruhová kompetice: možné výsledky. Logistický model mezidruhové kompetice. Princip kometičního vyloučení. Zdánlivá kompetice. Posun nik, posun znaků, kompetiční uvolnění.

 • 11 Predace Soubor formátu pdf

  Funkční klasifikace predace: praví predátoři, spásači, paraziti, parazitoidi. Vliv predace na populaci kořisti. Nasycení konzumentů. Chování predátorů, potravní specialisté a generalisté, potravní preference. Optimální získávání potravy. Funkční odpovědi konzumenta. Potravní ostrůvky a ideální volné rozmístění. Populační dynamika predace, Lotkův a Volterův model. Cykly predátora a kořisti, samoregulace.

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice