Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Ekologie II

Obor: Agroekologie (Bakalářský obor)
Ročník: Neurčen
Semestr: Letní
Přednášející: RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.
Anotace:

Cykly přednášek Ekologie I a II jsou úvodem do obecné ekologie jakožto vědy koumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem. Cílem předmětu je tedy seznámit posluchače se základními ekologickými zákonitostmi v přírodě. Ekologie II vychází z poznatků Ekologie I (její absolvování je podmínkou k zapsání Ekologie II) a je věnována synekologii (tj. ekologii na úrovni společenstev a ekosystémů).

Popis:

Požadavky na studenta

K absolvování předmětu je potřeba získat zápočet a složit závěrečnou ústní zkoušku.
K získání zápočtu je požadováno splnění zápočtového testu na 70% a aktivní účast na terénním cvičení (samostatná práce v terénu, vypracování závěrečné zprávy a její odevzdání v písemné podobě a přednesení formou prezentace ostatním studentům).

Sylabus:

1. Základní pojmy týkající se ekosystému a společenstev, kategorie a charakteristiky společenstev. Hranice mezi společenstvy, ekotonální efekt.
2. Struktura a stabilita společenstva, popis struktury společenstva, vliv kompetice, predace a disturbance na strukturu společenstva. Variabilita vs. stabilita společenstva. Rezistence, resilience a homeostáza.
3. Energie v ekosystémech a společenstvech. Biomasa, produktivita, produkce. Základní rysy primární produktivity. Faktory omezující primární produktivitu. Potravní řetězec a síť, potravní pyramida.
4. Ekologická sukcese, základní rysy a mechanismy sukcese, typy sukcese, evoluce systémů, klimax.
5. Druhová rozmanitost a biologická diverzita, typy diverzit podle měřítka, globální diverzita, míra jejího poznání a její ohrožení, hot spots biodiverzity.
6. Ekologie souše, historické faktory vývoje života na Zemi, pohyby kontinentů, změny klimatu, biomy, ekosystémy ČR a Evropy. Základní principy ostrovní biogeografie.
7. Základy ekologie vodního prostředí, typy vodních ekosystémů (oceány, lentické a lotické prostředí), abiotické faktory ve vodním prostředí, společenstva vodního prostředí.
8. Základy ekologie půdy, vznik a vývoj půdy, půdní horizont (humus), půdní organismy.
9. Parazitismus: organismus jako prostředí, parazit a hostitel, typy cizopasníků a jejich význam.
10. Aktuální celosvětové problémy vztahu lidstva a prostředí.
11. Metody studia ekosystémů a společenstev.
12. Opakování synekologických poznatků, zdůraznění souvislostí

Doporučená literatura:

 • Základní:
  • Berger J. Ekologie. České Budějovice, 1998. ISBN 80-7232-013-0.
  • Prach, K., Štech, M., Říha, P. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi.. Praha, 2009.
  • Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. Ekologie, jedinci, populace, společenstva.. Univerzita Palackého Olomouc, 1997.
  • Storch, D., Mihulka, S. Úvod do současné ekologie.. Portál, Praha, 2000.
  • Townsend, C. R., Begon, M., Harper, J. L. Základy ekologie. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2478-1.
 • Rozšiřující:
  • Primack, R., Kindlmann, P., Jersáková, J. Biologické principy ochrany přírody.. Praha, 2001.
  • Rajchard, J., Kindlmann, P., Balounová, Z. Ekologie II. Kopp Č. Budějovice, 2002.
  • Rajchard, J., Balounová, Z., Květ, J., Šantrůčková, H., Vysloužil, D. Ekologie III.. Kopp Č. Budějovice, 2002.
  • Dykyjová, D. a kol. Metody studia ekosystémů.. Academia Praha, 1989.
  • Odum, E. P. Základy obecné ekologie.. Akademia Praha, 1977.
  • Šarapatka a kol. Agroekologie. Východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Bioinstitut, Olomouc, 2010.
 • Doporučená:
  • Léveque, Ch., Mounolou, J.-C. Biodiversity. 2003.
  • Townsend, C. R. Ecological Applications.. Wiley-Blackwell, 2008.
  • Molles, V. M. Ecology: Concepts and Applications.. New York, 2010.
  • Krebs, J. K. Ecology. The experimental Analysis of Distribution and Abundance.. USA, 2009.
Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice