Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Biologie ochrany přírody

Obor: Agroekologie (Bakalářský obor)
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit posluchače s moderními biologickými poznatky nezbytnými pro efektivní ochranu přírody v praxi. Hlavním tématem je význam biodiverzity, příčiny jejího ohrožení a možnosti ochrany na různých úrovních (genetická, druhová, společenstev). Studenti se seznámí i s národní a mezinárodní legislativou řešící problematiku ochrany přírody a se základy ekologické ekonomie.

Popis:

.

Sylabus:

1. Úvod, biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína, základní ekologické termíny
2. Biodiverzita, význam, typy biodiverzity, faktory ovlivňující biodiverzitu, horká místa biodiverzity
3. Druhová diverzita, taxonomie, koncepce druhu a jeho potíže, klasifikace druhů z hlediska ochrany přírody (ohrožené, vzácné, klíčové, vlajkové, deštníkové), vznik a zánik druhů
4. Současný stav biodiverzity, ohrožení biodiverzity (destrukce, fragmentace, kontaminace, invaze). Extinkce, nejčastější příčiny vymírání, náchylnost k vymírání
5. Genetická diverzita, význam, ohrožení, ochrana genofondu. Genetické problémy malých populací, koncept metapopulace
6. Ochrana genofondu domestikovaných druhů - hospodářských plemen a odrůd. Geneticky modifikované organismy
7. Biologické invaze, ovlivnění autochtonních společenstev, možnosti kontroly nepůvodních druhů, predikce invazí, modelování ekologické niky
8. Ochrana diverzity na úrovni druhů a populací, ochrana in situ a ex situ, záchranné programy, reintrodukce
9. Ochrana diverzity na úrovni společenstev a ekosystémů, význam chráněných území, jejich projektování a management, ostrovní biogeografie
10. Ekologická obnova poškozených ekosystémů, revitalizační programy
11. Mezinárodní spolupráce a úmluvy v ochraně přírody
12. Trvale udržitelný rozvoj a ochrana přírody
13. Národní a evropská legislativa v ochraně přírody
14. Sociální a ekonomické aspekty ochrany přírody, ekonomická hodnota biodiverzity, etika životního prostředí

Doporučená literatura:
 • Základní:
  • Primack R. B., Kindlmann P., Jersáková K. Úvod do biologie ochrany přírody. Portál, Praha, 2011.
  • Primack R. B., Kindlmann P., Jersáková K. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha., 2001.
  • Hunter M. L., Gibbs J. Fundamentals of Conservation Biology.
  • Storch D. & Mihulka S. Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, 2000.
  • Moldan B. Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 2009.
 • Rozšiřující:
  • Gaston K. J. & Spicer J. I. (1998): Biodiversity. An Introduction. Blackwell Science Ltd., London, 113 pp.
  • Groom M. J., Meffe G. K., Carroll C. R. (2006): Principles of Conservation Biology. Sinauer Associates, Sunderland, 793 pp.
  • Hunter M. L. & Gibbs J. P. (2007): Fundamentals of Conservation Biology. Blackwell Publishing Ltd., (C 17.354)
  • Léveque Ch. & Mounolou J.-C.: (2003): Biodiversity. Wiley, 284 pp. (C 16.357)
  • Van Dyke F. (2008): Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer Science and Business Media, 477 pp.
 • Doporučená:
  • Tropek R. & Řehounek J. Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. Entomologický ústav AV ČR a Calla, 2012. http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/sbornik_1.pdf
  • Jordan W. R., Gilpin M. E. & Aber J. D. (1987): Restoration ecology. A synthetic approach to ecological research. Cambridge University Press, 342 pp. (C 16.179)
  • Lindenmayer D.& Hobbs R. (2007): Managing and Designing Landscape for Conservation. Blackwell Publishing, 587 pp. (C 17.352)
  • Sinclair A. R. E. & Fryxell J. M. (2007): Wildlife Ecology, Conservation, and Management. University Of Chicago Press, 488 pp. (C 17.353)
  • Townsend C. R. (2008): Ecological Applications: Toward a sustainable world. Blackwell Publishing, 346 pp. (C 17.351) ISBN-10: 1402068905, ISBN-13: 978-1402068904; (D 4.977)
  • Kolář F., Matějů J., Lučanová M., Chlumská Z., Černá K., Prach J., Baláž V. a Falteisek L.: Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Dokořán, Praha, 2012. 213 str.

 

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice