Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Bakalářský seminář

Obor: Agroekologie (Bakalářský obor)
Ročník: 3.
Semestr: Zimní
Přednášející: RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.
Anotace:

Seminář je zaměřený na získávání a zpracování dat k bakalářské práci. Studenti mají schopnost vyhledávat a kvalifikovaně zpracovávat informace, na základě kterých jsou schopni vytvářet vlastní hypotézy a předpoklady. Umějí vyhledávat nové strategické přístupy a řešení. Jsou schopni odůvodnění teoreticky získané poznatky. Uvažují systémově.Jsou schopni faktologicky podložené odborné rozpravy, znají hlavní zásady komunikačních dovedností a principů diskuse.

Popis:

Požadavky na studenta:

Aktivní účast na semináři
Vytvoření krátké literární rešerše
Prezentace dílčích výsledků bakalářské práce

 

Absolventi předmětu jsou připraveni na tvorbu a obhajobu bakalářské práce. Naučili se vyhledávat informace, kriticky je vyhodnotit, vytvořit literární rešerši zadaného tématu a napsat odborný text se všemi jeho náležitostmi, včetně správného citování zdrojů. Poučili se o způsobech získávání dat, možnostech jejich adekvátního zpracování a vhodné interpretaci výsledků. Umí také své výsledky prezentovat, reagovat na dotazy a vést odbornou diskuzi.

Sylabus:

1. Úvod - o semináři, co je to věda, jak se pozná vědecká práce, metodologie vědy
2. Bakalářská práce - zadávání, požadavky, obsah a náležitosti, způsob vypracování
3. Vyhledávání informací a tvorba literární rešerše - informační prameny, získávání a třídění informací, citování, psaní odborného textu? zadání témat rešerše
4. Přednáška o internetových databázích - univerzitní knihovna
5. Získávání a analýza dat - základy statistiky
6. Analýza dat a interpretace výsledků
7. Kompletace práce - postup při psaní, obsah jednotlivých částí, teze, hodnocení práce
8. Rozebrání odevzdaných rešerší
9. Prezentace a obhajoba - průběh obhajoby, tvorba prezentace a zásady prezentování, zadání témat
10. Prezentace studentů a diskuze
11. Prezentace studentů a diskuze
12. Prezentace studentů a diskuze

Doporučená literatura:

Základní: Kalač, P. Jak vypracovat diplomovou práci v zemědělských oborech..
Doporučená: Plamínek,J. Komunikace a rétorika. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6.
Doporučená: Hierhold, E. Rétorika a prezentace.. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice