Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Lidé


Pedagogové

 • Fotografie - Ing. Michael Bartoš CSc. Ing. Michael Bartoš CSc.
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce
  Telefon: 387772644
  E-mail: mbartos00@zf.jcu.cz
  Popis práce:

  Aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, sociální aspekty v krajině.

   

  osobní stránky

  http://www2.zf.jcu.cz/~mbartos00/

 • Fotografie - doc. RNDr. Jaroslav Boháč DrSc. doc. RNDr. Jaroslav Boháč DrSc.
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce
  Telefon: 387772648
  E-mail: jardaboh@seznam.cz
  Popis práce:

  Hodnocení a ochrana biodiverzity, krajinná ekologie, šetrné využívání krajiny, agroekologie, environmentální konflikty, bioindikátory, ekologie společenstev a populací, půdní makrofauna, epigeion

 • Fotografie - Ing. Olga Křiváčková Ph.D. Ing. Olga Křiváčková Ph.D.
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce/79
  Telefon: 387772766
  E-mail: olgasucha@email.cz
  Popis práce:

  Vodní a mokřadní ekosystémy především vytěžené pískovny na Třeboňsku. Krajinná a  aplikovaná ekologie, EIA, botanika

 • Fotografie - RNDr. Markéta Slábová (Haisová) Ph.D. RNDr. Markéta Slábová (Haisová) Ph.D.
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce
  Telefon: 387772647
  E-mail: mslabova@zf.jcu.cz
  Popis práce:

  Zabývá se ekologií, aplikovanou ekologií, zoologií (především drobní savci).

Studenti DSP

 • Fotografie - Ing. Luboš Čepa Ing. Luboš Čepa
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce
  Telefon: 387772649
  E-mail: skolnie@seznam.cz
  Popis práce:

  Školitel: doc. J. Boháč

  Heterogenita rostlinných společenstev vápencového lomu a jeho okolí.

  Rozlohou nevelká ložiska vápenců a dolomitů představují jeden z významných faktorů, které se podílejí na pestrosti flóry Krkonoš a jejich podhůří. Primárně ovlivňují biodiverzitu jako specifický geologický podklad a půdotvorný činitel, sekundárně jako důvod průmyslové těžby, která vytváří škálu nových biotopů. Těžba nerostných surovin má v České republice dlouhou tradici jako důležitá součást národní ekonomiky. Ačkoliv v nedávné době zaznamenala těžba určitý pokles, stále má na krajinu a přírodu významný vliv. Ekologická obnova by tudíž měla pro ochranu středoevropské biodiverzity plně využívat velký potenciál míst narušených těžbou. Raně sukcesní stádia a rozmanitá stanoviště s extrémními abiotickými podmínkami a nízkou produktivitou, která jsou na těžbou pozměněných lokalitách běžná, často slouží jako náhradní stanoviště mnoha druhům, které z naší krajiny rychle mizí. Cílem práce je zhodnocení rostlinných společenstev v různých částech lomu s ohledem na stáří sukcesních stadií a sledování trendů ve vývoji rostlinných společenstev v již netěžených částech lomu.

 • Fotografie - Ing. Michal Kopačka Ing. Michal Kopačka
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce
  Telefon: 773 177 235
  E-mail: michalkopacka@seznam.cz
  Popis práce:

  Aplikovaná ekologie, Interakce mezi minujícími druhy herbivorního hmyzu a dravými roztoči čeledi Phytoseiidae.

 • Fotografie - Ing. Petr Samek Ing. Petr Samek
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce
  Telefon: 387772767
  E-mail: samekpeta@seznam.cz
  Popis práce:

  Zaměření: krajinná ekologie, prostupnost krajiny, liniové bariery, ÚSES, migrace zvěře, myslivost

  Téma doktorské disertační práce: Prostupnost post těžební krajiny pro velké savce, liniové bariery a migrace zvěře.

 • Fotografie - Ing. Marie Tulachová Ing. Marie Tulachová
  Pracoviště: KRV - Péče o krajinu, Na Zlaté Stoce/78
  Telefon: 387772649
  E-mail: skolnie@seznam.cz
  Popis práce:
  Školitel: doc. J. Boháč

  The revitalization of limestone quarry with respect to biodiversity of model groups of invertebrates.

  Revitalizace vápencového lomu z hlediska biodiverzity modelových skupin bezobratlých.

   

  Vhodné životní podmínky organismů závisí na míře změny ploch, sukcesi stanoviště. Péče o těžené prostory musí začít ještě dříve, než se lom přestane úplně využívat. Je vhodné provést zmapování plochy i jejího okolí, aby se nalezly klíčové druhy pro další postup revitalizace a způsobu ochrany. Technické rekultivace spočívají ve vyrovnání terénních nerovností (často za využití odpadních materiálů) a dodáním zeleně, tzn. zalesněním nebo vytvořením pole. Tímto postupem se potlačí žádoucí rozmanitost biotopu a zmizí stanoviště cenná svými odlišnými vlastnostmi. Vhodnější se jeví usměrňovaná sukcese, která umožňuje relativně přirozený vývoj místa. Jestliže má být sukcese řízená, musí být hned na počátku zásahů známý směr a cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. Zmapování a detailní poznání zde žijících organismů je proto naprostou nezbytností.

  Cílem práce je podpořit hypotézu vhodnosti řízené sukcese, zmapování druhového složení hmyzu a vytvořit další postupy péče o plochu lomu, aby nedošlo ke zničení cenných lokalit.

   

© ZF JU, České Budějovice