Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Ochrana biologické diverzity

Obor: Agroekologie (Bakalářský obor)
Ročník: 2.
Semestr: Letní
Přednášející: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se širší problematikou významu a ochrany biologické diverzity především volně žijících živočichů a planých rostlin s návazností na praktické řešení antropogenních aktivit v krajině.

Popis:

Předpokladem absolvování předmětu jsou základní znalosti biologie, botaniky, zoologie a ekologie. Vztah k ochraně přírody.

 

Sylabus:

Koncept biodiverzity. Faktory ovlivňující biodiverzitu (fyzikální prostředí, sluneční energie a rozdělení energie, geografické rozdělení primární produkce v geo- a hydrosféře, zonobiomy a orobiomy, rozdělení terestrických biomů podle primární produkce). Koncept druhu. Taxonomie - její výhody a úskalí. Základní srovnání počtu druhů organismů. Alfa-, beta- a gama- diverzita. Základní metody odběru vzorků pro měření biodiverzity. Základní úrovně měření biodiverzity. Indexy druhové diverzity. Equitabilita. Indexy podobnosti společenstev. Funkční diverzity, diverzita nik, diverzita životních forem a strategií. Biotické indexy. Biodiverzita v gradientech a na úrovni krajiny. Hot spots biodiverzity. Teorie a hypotézy vysvětlující počet druhů. Vztah mezi diverzitou a stabilitou. Vymírání druhů. Hlavní příčiny současného vymírání druhů. Geografické oblasti s nejintenzivnějším vymíráním druhů v současnosti. Biotopy nejvíce destruované člověkem z hlediska biodiverzity. Fragmentace biotopů. Znečištění prostředí a jeho vliv na biodiverzitu. Invaze a invazní druhy a jejich vliv na biodiverzitu. Specifika ochrany biodiverzity rostlin, bezobratlých a obratlovců. Ochrany druhů a populací in a ex situ. Hodnota biodiverzity. Základní metody ekonomického hodnocení biodiverzity. Národní a mezinárodní dokumenty zajišťují ochranu biodiverzity.

 

Doporučená literatura:

Primack R. B., Kindlmann P., Jersáková K.. Biologické principy ochrany přírody.. Portál, Praha., 2001. 
Jeník, J.. Biosférické rezervace. Praha, MaB, MŽP ČR, 1997.

Od různých autorů. Červené seznamy ohrožených druhů České republiky.

Prach K., Štech M., Říha P. Ekologie a rozšíření organismů na Zemi. Scientia, 151 pp.. 2009.

Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti Ministerstva životního prostředí ČR. http://www.chm.nature.cz.

Magurran A. E. Measuring biological diversity.. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carleton., 2004. 
Anonym. Tree of life web project..
Vačkář D. Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha, 2005.

Participativní management chráněných území. www.infodatasys.cz.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice