Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Biologické základy zemědělství

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s biologickými základy zemědělství a postupy aplikovanými v zemědělství a v zemědělské krajině.

Popis:

.

Sylabus:

Dílčími okruhy předmětu jsou: základy obecné botaniky a obecné zoologie (anatomie a morfologie rostlin a živočichů) aplikované v ekologických vztazích. Základy zemědělské botaniky ? charakteristika skupin rostlin ve vztahu k prostředí. Přehled a seznámení se základními skupinami kulturních rostlin. Genofondová centra a původ zemědělství. Živočišné druhy využívané člověkem. Zemědělství jako jeden z oborů aplikované ekologie. Historie zemědělství. Ekologické principy zemědělství. Základní typy zemědělské výroby. Ekologické základy produkce ? fotosyntéza. Rozdíly mezi C3, C4 a CAM rostlinami. Vliv prostředí na produkci. Faktory ovlivňující produkci. Výživa rostlin. Zemědělské postupy. Travinná společenstva. Živiny a produkce pastvin. Rostliny a půda. Zemědělství a krajina. Zemědělské postupy a hydrologický cyklus. Kvalita vody v zemědělské krajině. Zemědělské disturbance a jejich vliv na biodiverzitu (škůdci v zemědělství a ekologický pohled, kontrola a management škůdců, integrovaný management škůdců, pesticidy a jejich vliv na biodiverzitu). Biologická kontrola a ochrana druhů v agroekosystémech (klasická biologická kontrola, jednoduché nebo zmnožené kontroly škůdců, přirozená kontrola a předběžná biologická kontrola, dokumentace a odhad rizik, klasická biologická kontrola a její širší ekologické dopady, neoklasická biologická kontrola, hmyzí patogeny a kontrola škůdců). Kulturní kontrola škůdců (ochrana biodiverzity a biologická kontrola, modifikace podle plodiny). Zemědělství a okolní krajina (okraje polí, polní kultury jako biotop pro přirozené nepřátele, metapopulace: modely a případové studie, management okrajů agroekosystémů).

Doporučená literatura:
 • Doporučená: Pivnička K. Aplikovaná ekologie. Dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. Učební texty UK v Praze, 2004.
 • Doporučená: Boháč J., Moudrý J., Desetová L. Biodiverzita a zemědělství. Život.Prostr., 41: 24-29.. 2007.
 • Doporučená: Hejný S., Pecharová E. Botanika. Dona.. České Budějovice, 1995.
 • Doporučená: Reid W.V. a kol. Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Centrum pro otázky životního prostředí.. UK, Praha, 2005.
 • Doporučená: Mládek J., Pavlů V., Hejcman M., Gaisler J. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích VURV. Praha. 2006.
 • Doporučená: Kratochvíl J. Použitá zologie I. Bezobratlí.. SZN, Praha, 1966.
 • Doporučená: Kratochvíl J. Použitá zologie I. Obratlovci. SZN. Praha, 1967.
 • Doporučená: Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha, 2007.
 • Doporučená: Luxová M. Zemědělská botanika I. Anatomie a morfologie rostlin. SZN.. Praha, 1965.
 • Doporučená: Volf F. Zemědělská botanika (obecná část). SZN, Praha, 1988.
 • Doporučená: Vančurová, R. Zemědělská botanika 3, Systematika rostlin. SZN.Praha, 1966.
 • Doporučená: Šarapatka B., Niggli U. Zemědělství a krajina. Cesty k vzájemnému souladu. UP v Olomouci, 2008.
 • Doporučená: Míchal I., Kopecká V. Zemědělství a ochrana biodiverzity a regionální rozvoj v ČR. Diskusní studie. Gland, Cambridge.. 1996.
 • Doporučená: Laštůvka Z., Gaisler J., Krejčová P., Pelikán J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. Konvoj.. Brno, 1996.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice